Job Opportunity

S.K.Polymer Co.,Ltd.

Job Description

1. รับและติดตาม Order ให้กับลูกค้า

2. วางแผนการผลิตตาม Order ที่ได้รับจากลูกค้า

3. Support งานด้านเอกสารให้กับ Sales

SALARY
17,000 บาทขึ้นไป
Vacancies
2 อัตรา
Qulifications
 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 2. วุฒิ ปริญญาตรี วศบ. Industrial Engineering ถ้าสาขาอื่นจะต้องมีประสบการณ์การวางแผนไม่น้อยกว่า 1ปี
 3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน มีใจรักในงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 4. คอมพิวเตอร์ MS.Office คล่อง
Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนออมทรัพย์ SK
 • ค่าเยี่ยมไข้พนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่ง บวช และญาติเสียชีวิต
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • รถรับ-ส่งในบริเวณพระราม 2
 • กีฬาสีประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เงิน INCENTIVE รายปี
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • หยุดเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน (เฉพาะงานสำนักงาน)

Sales ออกแบบผลิตภัณฑ์

Job Description

1. รับมอบงานจากลูกค้า

2. ตรวจสอบและสอบถามความถูกต้องของงานและออกแบบให้ได้ตามคอนเซ็ป

3. บันทึกรายการออกแบบต่างๆที่ได้ทำไปแล้วเพื่อรายงานกับผู้บังคับบัญชา

4. ศึกษาและพัฒนาการออกแบบให้ทันสมัยตลอดเวลา

5. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

SALARY
30,000 บาทขึ้นไป
Vacancies
1 อัตรา
Qulifications
 1. ป.ตรี หากจบด้านออกแบบกราฟฟิก ดีไซน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแปลก แหวกแนว รักงานออกแบบ สร้างแนวคิดแปลกใหม่ทันสมัย
 3. ชอบงานขาย
Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนออมทรัพย์ SK
 • ค่าเยี่ยมไข้พนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่ง บวช และญาติเสียชีวิต
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • รถรับ-ส่งในบริเวณพระราม 2
 • กีฬาสีประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เงิน INCENTIVE รายปี
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • หยุดเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน (เฉพาะงานสำนักงาน)

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

Job Description
1.ประสานงานฝึกอบรมทั้งภายใน
      และภายนอกบริษัทฯ
2.จัดทำแบบแผนประจำปี และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
3.ปฐมนิเทศพนักงานเริ่มใหม่
4.บันทึกประวัติการฝึกอบรม และทำให้มันสมัยอยู่เสมอ
5.ประสานกับกับหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
SALARY
18,000 -20,000 บาท
Vacancies
1 อัตรา
Qulifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์
 3. มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
 5. มีความสามารด้านการใช้ Microsoft Office
 6. มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน
 7. สามารถขับรถยนต์ได้
 8. สามารถเริ่มงานได้ทันที
Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนออมทรัพย์ SK
 • ค่าเยี่ยมไข้พนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่ง บวช และญาติเสียชีวิต
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • รถรับ-ส่งในบริเวณพระราม 2
 • กีฬาสีประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เงิน INCENTIVE รายปี
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • หยุดเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน (เฉพาะงานสำนักงาน)

ช่างเทคนิค

Job Description
ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน
 
SALARY
12,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม OT)
Vacancies
3 อัตรา
Qulifications
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
 2. วุฒิ ปวช,ปวส. – ปริญญาตรี (วุฒิ ปวช, ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า/ เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน,แม่พิมพ์) ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า เครื่องกล
 3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ถ้ามีความรู้ด้านโปรแกรม PLC ของเครื่องจักรเป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนออมทรัพย์ SK
 • ค่าเยี่ยมไข้พนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่ง บวช และญาติเสียชีวิต
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • รถรับ-ส่งในบริเวณพระราม 2
 • กีฬาสีประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เงิน INCENTIVE รายปี
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • หยุดเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน (เฉพาะงานสำนักงาน)

พนักงานธุรการคลังสินค้า

Job Description
1. ดูแลการรับ – จ่ายวัสถุดิบ
2. ดูแลการจัดเก็บและตรวจสอบสินค้าคงคลัง
3. สรุปสินค้าคงคลังประจำเดือน
4. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อกคลังวัสดุบรรจุ
6.ควบคุมการจ่ายบรรจุภัณฑ์ในระบบ Fist in – Fist out
7.ควบคุมดูแลการจัดทำและจัดเก็บเอกสารตามระบบการจัดการต่างๆของบริษัทฯ
8. สรุปรายงานสินค้าคงเหลือเพื่อผลิตตามแผนการผลิต
9. จัดทำรายงานการดำเนินการฝ่ายผลิต
10.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงานและข้อกำหนดของระบบบริหารการจัดการต่างๆของบริษัทฯ
11.เสนอแนะปัญหาและข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงระบบบริหารการจัดการต่างๆของบริษัทฯ
 
SALARY
Not specified
 
Vacancies
1 อัตรา
Qulifications
 1. เพศ ชาย อายุ 21 – 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป มีความรู้ด้าน Logistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้า
 4. สามารถเริ่มงานได้ทันที รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์ในการทำงาน
Lacation

Lat Lum Kaeo, Pathum Thani

Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนออมทรัพย์ SK
 • ค่าเยี่ยมไข้พนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่ง บวช และญาติเสียชีวิต
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • รถรับ-ส่งในบริเวณพระราม 2
 • กีฬาสีประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เงิน INCENTIVE รายปี
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • หยุดเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน (เฉพาะงานสำนักงาน)
CONTACT

คุณสุดารัตน์

บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด

166 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน -ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Tel. : 02-892-1092-7 ต่อ 142, 082-870-9487

JOB application form